Wie zijn wij

2EMW wil het wonen aan de singel bevorderen, al dan niet gecombineerd met andere functies.
Lid van deze vereniging zijn niet alleen bewoners, maar ook kantoorhouders, winkeliers, horecaondernemers en eigenaren van panden.

Het bestuur
Het bestuur vergadert 2 tot 3 x per jaar. De doelstelling van de vereniging bepaalt de onderwerpen. Bestuurlijke (voorbereidende) besluiten van de gemeente Rotterdam zijn dan ook en vast agendapunt. Zij volgt de bekendmakingen in Rotterdam berichten en bestuursleden doen zonodig navraag naar een vergunning, wijziging bestemmingsplan. Zij ziet het als haar taak leden te informeren en zo nodig bewoners/eigenaren te adviseren zich tot de (betreffende dienst van de) gemeente te wenden. Het bestuur is van mening dat het geen positie kan innemen in procedures omdat het geen belanghebbende is, maar ziet de bekendmakingen zeker als een kans met de gemeente in gesprek te komen over de doelstellingen van 2EMW . In haar contacten streeft zij er dan ook naar een klankbord voor de gemeente te zijn. Zij staat op de mailinglist van de gemeenteraad, van diverse commissies, waaronder gebiedscommissie centrum. Een goed voorbeeld van klankbord zijn is het structureel over de horeca en gevraagde betrokkenheid bij de evaluatie van het horecagebiedsplan. Een ander voorbeeld is het melden van wateroverlast. Zo kampte de singel in de zomer van 2015 ter hoogte van het beeldenterras met riooloverstort. Het bestuur heeft hierover constructief gecommuniceerd met het Hoogheemraadschap en de GGD. Er zijn toen gepaste maatregelen genomen en inmiddels wordt de singel door de gemeente uitgebaggerd.
1 x per jaar maakt het bestuur een singelwandeling in het 2EMWgebied. Zij (be(schouwen) zo het aanzicht van de panden en de omgeving.
Ook heeft het bestuur contacten met centrumbewoners in het Oude Westen, het Lijnbaankwartier, Cool en Hoboken die in de aangrenzende wijken wonen/werken.

Singellunch
1 x per jaar organiseert het bestuur een Singellunch. Een losse en ongedwongen ontmoeting met de leden (en introducees) altijd met een leuke, interessante inleiding. In 2013 de lezing van Gerard Peet over zijn historisch onderzoek naar de architectuur van de Binnenweg, in 2014 een excursie naar de Eendrachtskapel met een inleiding van pastoor Chris Bergs over de ontstaansgeschiedenis, in 2015 troffen we elkaar in een aantal buurtuinen van de Westersingel voor een wandeling door de historische Laan West-Kruiskade. En in 2016 de kunstwandeling ‘Walk with me’ met Peter van Beveren langs de beelden vanaf Henry Moore tot Penone.

Ledenvergadering
1x per jaar schrijft het bestuur een ledenvergadering uit. Zij probeert deze bijeenkomst ook altijd te koppelen aan het bespreken van een informatief, interessant onderwerp, bijvoorbeeld een inkijkje in een van de panden van bewoners/ondernemingen of een lezing van verschillende architecten die zich met de singel of de stad bezig houden.